Description

Nawab Bhikhan Shah took Sri Guru Tegh Bahadur Ji back to his garhi. This is where Gurdwara Sri Garhi Sahib Samana is located.

Location

Gurdwara Thada Sahib St, Samana, Haryana 147101, India

Additional Details