Description

Many things belonging to Sri Guru Gobind Singh Ji; Mata Sundar Kaur and Mata Sahib Kaur are still preserved at Gurdwara Sri Burj Sahib.

Additional Details